380236 ат «Дельта Банк» - страница 3Як видно із даних таблиці № 2, станом на кінець дня 31 грудня 2010 року, порівняно з початком року, структура кредитного портфеля за категоріями ризику за питомою вагою знизилася в частині "стандартних" (з 59,5 до 38,3%) і зросла по"субстандартних" (з 16,1 до 25,6%), - як наслідок впливу фінансової кризи на платоспроможність позичальників, яка також знизилась, що підтверджено їх фінансовою звітністю - балансами та звітами про фінансові результати та підтверджуючими документами про доходи.

На вищевказане зниження якості кредитного портфеля вплинув прийнятий кредитний портфель від ТОВ «Укрпромбанк».

Результати перевірки кредитних справ свідчать про в цілому задовільний стан супроводження кредитів та ведення кредитних справ. Банком приділяється належна увага попередньому аналізу фінансового стану позичальника, пріоритет надається позичальникам зі стійким фінансовим станом, а у разі нестійкого - зростають вимоги до ліквідності майна, що надається в заставу, інших забезпечень. В той же час окремі кредитні операції Банку містять підвищені кредитні ризики, в зв’язку з погіршенням фінансового стану позичальників та недостатньої ймовірності щодо визначення їх фінансового стану на рівні позитивного на момент аудиторської перевірки. По значній частині кредитів, переданих «Укрпомбанком», ведеться активна претензійно - позовна робота, по результатах якої можуть виникнути додаткові кредитні ризики.

Якість управління кредитним ризиком є в цілому задовільною, що підтверджується і значеннями нормативів кредитного ризику, які відповідно становлять на кінець дня 31.12.2009 року:

Висновок:

2.4.2. Оцінка якості портфеля цінних паперів.

Процедури:

За станом на кінець дня 31.12.2010 р. на балансі Банку обліковувалися:

Цінні папери в портфелі банку на продаж для операцій РЕПО не використовувалися. Оцінка цінних паперів банку на продаж за справедливою вартістю є адекватною економічним обставинам.

Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж створювалися своєчасно і відповідно їх обсягам

Висновок: Розкрита Банком в річній фінансовій звітності за 2010 рік інформація адекватно відображає обсяг, структуру та якість портфеля цінних паперів на продаж.

^ 2.4.3. Стан дебіторської заборгованості.

Процедури:

Фінансова інформація щодо дебіторської заборгованості наведена Банком в примітках 10 «Інші фінансові активи» та 11 «Інші активи»:

За термінами виникнення дебіторська заборгованість має переважно поточний характер, із своєчасним створенням резервів, а по розрахунках з ТОВ «Укрпромбанк» - погашається по мірі передачі документів банку.

Висновок:


2.5. Аудит достатності резервів та капіталу Банку, у тому числі, щодо відповідності формування капіталу, фондів, резервів вимогам нормативно-правових актів Національного банку. (Весь параграф уточнюється банком)

Процедури:

Інформація щодо власного капіталу, розміру та структури регулятивного капіталу Банком розкрита в примітках 19 «Статутний капітал»; 20 «Резервні та інші фонди банку»; 29 «Управління капіталом» та таблиці 29.1 «Структура регулятивного капіталу»

Обсяг регулятивного капіталу Банку станом на кінець дня 31 грудня 2010 року складає 1478772 тис. грн., що було достатнім для виконанням нормативних та ліцензійних вимог Національного банку України для здійснення обсягу операцій на кінець 2010 року.

Капітал Банку за структурою є збалансованим: його величина складається з капіталу I рівня (основного капіталу в сумі 752 870 тис. грн.) та додаткового - в сумі 725 902 тис. грн. Останнє підтверджується тим що:

Розподіл прибутку, та розміри формування фондів та резервів за рахунок чистого прибутку, здійснюється на підставі Рішень Загальних зборів акціонерів та у відповідності до Статуту.

У результаті проведення аналізу капіталу Банку нами не встановлено фактів, які свідчать про недотримання Банком порядку формування капіталу, резервів та фондів відповідно та вимог нормативно-правових актів Національного банку.

Резерви під втрати за активними операціями є адекватні можливими збиткам.

Висновок: Формування резервів та регулятивного капіталу в цілому адекватне відповідають нормативно-правовим вимогам Національного банку України.


2.6. Оцінка ризиків банківських операцій та операцій з інсайдерами/пов’язаними особами.

Оцінюючи ризик, аудитори визначали та досліджували як внутрішні так і зовнішні фактори, які можуть негативно впливати на діяльність Банку.

Встановлено, що Банк здійснює управління ризиками згідно методичних рекомендацій Національного банку України, внутрішніх положень про управління окремими видами ризику та у порядку визначеному внутрішньою методикою оцінки ризику.

Система оцінки та управління ризиками Банку направлена на упередження виникнення ризиків і впровадження системи раннього реагування на ризики, що притаманні діяльності банку. Банк особливу увагу приділяє фінансовим ризикам, які безпосередньо пов’язані з формуванням балансу комерційного банку. Метод управління ризиком залежить від факторів ризику, що банк використовує для визначення відносної важливості або ймовірності того, які умови чи події можуть змінюватись і негативно впливати на фінансовий стан банку.

Звертаємо увагу на те, що в процесі оцінки та управління ризиками необхідно враховувати взаємозв’язок який існує між усіма ризиками. Тому Банк повинен аналізувати та оцінювати не лише окремо кожен вид ризику, а й визначати сукупний рівень ризику, що складається із обсягів окремих ризиків.

Основними ризиками, що притаманні діяльності Банку є такі.

^ Кредитний ризик. Головним ризиком для Банку є кредитний. Керівництво Банку усвідомлює кредитні ризики як небезпеку виникнення втрат внаслідок невиконання контрагентом своїх договірних зобов’язань по сплаті основної суми боргу та відсотків за ним. Надання кредитів здійснюється у порядку, встановленому внутрішніми положеннями Банку про кредитування. Рішення про видачу кредиту та умови кредитування затверджуються колегіально Кредитним комітетом Банку. Прийняті Банком внутрішні процедури контролю за концентрацією кредитів, пільговим кредитуванням, та обсягами кредитних вкладень, є в цілому достатніми. Концентрація позик та позики інсайдерам перебувають під контролем та пов`язані з прийнятним ризиком. Вказане підтверджується дотриманням Банком нормативів кредитного ризику (табл.3)

^ Таблиця 3.

Дотримання Банком економічних нормативів НБУ з кредитного ризику

Нормативи кредитного ризику:
За станом на

01.01.2010
^ За станом на
01.01.2011

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента

(норматив не більше 25%)

Н7

18,19

17,96

Норматив великих кредитних ризиків

(норматив не більше 800%)

Н8

301,39

243,94

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру

(норматив не більше 5%)

Н9

0,62

0,58

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (норматив не більше 30%)

Н10

1,46

1,33

Нормативи інвестування:


Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (норматив не більше 15%)

Н11

0,79

0,37

Норматив загальної суми інвестування

(норматив не більше 60%)

Н12

1,19

0,57

5892693821630398.html
5892777167673237.html
5892884290290019.html
5892934150467698.html
5892967266465380.html